text.skipToContent text.skipToNavigation

Versjon : 11th Sept 2020

Generelle vilkår og betingelser for Hill's personalfôr

Generelle vilkår

https://hills4you.com/NO

Alle opplysninger som er gitt av Hill's Pet Nutrition (heretter kalt Hill's) om Hill's personalfôr på dette nettstedet eller andre elektroniske kanaler, f.eks. e-post, alt øvrig materiell om Hill's personalfôr, f.eks. brosjyrer og lignende samt henvisninger til andre nettsted eller produkter, brukes på medarbeiderens egen risk. Hill's kan ikke garantere at de angitte opplysningene er korrekte.

Hill's kan ikke holdes ansvarlig for noen form for skade på PC-er, både når det gjelder maskinvare og programvare, eller andre materielle og ikke-materielle skader som kan oppstå ved bruk av dette nettstedet eller bruk av anbefalinger fra dette nettstedet i alminnelighet og spesielt andre brukeres anmeldelser, eller e-postmeldinger fra Hill's.

Bruken av dette nettstedet er underlagt en rekke betingelser (se Betingelser for deltakelse). Man må være registrert for å skrive anmeldelser. Les våre retningslinjer for personvern på https://hills4you.com/NO

Alle opplysninger, herunder anbefalinger, ideer, meninger, reaksjoner og/eller veiledninger, er ikke nødvendigvis støttet av Hill's.

Hill's er på ingen måte ansvarlig for nøyaktigheten eller forståeligheten av opplysningene på https://hills4you.com/NO og/eller i andre former for kommunikasjon, så som e-postmeldinger, og påtar seg derfor intet ansvar for skader i noen form som er resultatet av behandlinger og/eller beslutninger basert på de gjeldende opplysningene. Som annen part, anbefales det sterkt å ikke bruke disse opplysningene isolert, men å støtte seg til profesjonell kunnskap og erfaring og sjekke opplysningene før de brukes.

Hill's kan ikke holdes ansvarlig for kontrakter, avtaler eller tjenester mellom parter som måtte oppstå via dette nettstedet."

 1. GENERELT

Nettstedet er beregnet på personer som bor i Norge, ettersom Hill's personalfôrprogrammet kun er tilgjengelig for veterinærfaglig personaler i Norge. Eventuelle tvister om disse generelle vilkårene og betingelsene, er underlagt norsk lov.

Hill's bruker nettstedet www.hillspersonalfor.no (nettstedet) som en del av Hill's personalfôrprogrammet (program). Dette programmet gir personale på veterinærklinikker muligheten til å kjøpe Hill's produkter til rabatt for egen bruk.

Kun de generelle vilkårene og betingelsene herunder, gjelder for forretningsforbindelsen mellom Hill's og medarbeideren på en klinikk (medarbeideren) om kjøp av produkter via dette nettstedet og i den versjonen som var gjeldende på det tidspunktet da ordren ble registret.

Andre vilkår og betingelser for kunden anerkjennes ikke med mindre det uttrykkelig er avtalt skriftlig med Hill's. Hill's forbeholder seg retten til å nekte å refundere rabatten ved tilfelle av mistenkt misbruk. Ethvert forsøk på bedrageri straffes med øyeblikkelig utestengelse av deltakeren, uten noen varslingsplikt fra Hill's side.

Hill's kan ikke holdes ansvarlig for en midlertidig eller permanent manglende gjennomføring eller opphør av de kontraktbaserte forpliktelsene i forbindelse med programmet, hvis en slik manglende gjennomføring skylles Force Majeure eller tilfeldige hendelser. Følgende hendelser betraktes som tilfeller av Force Majeure eller tilfeldige hendelser: 1) Helt eller delvis tap eller ødeleggelse av Hill's utvalgte samarbeidspartneres informasjonssystemer eller databaser, 2) jordskjelv, 3) brann, 4) oversvømmelse, 5) epidemi, 6) krig eller terrorhandling, 7) offisiell eller uoffisiell streik, 8) lock-out, 9) gått i stå, 10) oppstand eller opprør, 11) avbrytelser i energiforsyning (f.eks. strømsvikt), 12) defekt på internett eller i datalagringssystem, 13) defekt i telekommunikasjonssystem, 14) ingen forbindelse til internett eller telekommunikasjonsnettverk som Hill's er avhengig av, 15) enhver annen årsak som er utenfor rimelig kontroll for Hill's, f.eks. piratkopiering.

Hill's kan på ingen måte holdes ansvarlig for direkte eller indirekte, materiell eller moralsk skade, hvis programmet avbrytes, er midlertidig eller permanent utilgjengelig, ikke fungerer i henhold til gjeldende regler, eller, i mere generelle vendinger, hvis deltakelse i programmet ikke er mulig, midlertidig eller permanent.

Ved å delta i programmet er deltakerne bundet av og aksepterer disse generelle vilkårene og betingelsene.

Hill's har retten til, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel, å endre vilkårene og betingelsene, eller uten grunn avbryte eller endre programmet hvis omstendighetene krever det uten at på noen måte være forpliktet til å betale erstatning til deltakerne.

 1. BETINGELSENE FOR DELTAKELSE I HILL'S PERSONALFÔRPROGRAMMET
 • Deltakelse i programmet er åpent for alle som arbeider på en veterinærpraksis i Norge.
 • Klinikken skal arbeide primært med behandling og pleie av smådyr, og være kunde av Hill's.
 • Medarbeideren på veterinærklinikken kan kun delta hvis de har uttrykkelig tillatelse fra veterinærklinikkens eier.
 • Programmet gjelder produkter fra varemerkene Hill’s Prescription Diet, Hill’s Science Plan og, Hill's Vet Essentials.
 • Programmet er kun beregnet registrerte deltakere og for maks. to hunder/katter per deltaker. Alle deltakeres hunder/katter skal opprettes som en del av medarbeiderens personlige profil. Kjøp av Hill's produkter via programmet til tredjepart, er ikke tillatt.
 • Hill’s Prescription Diet-produkter kan bare kjøpes etter en undersøkelse av hunden/katten, og etter en diagnose som er gjort av veterinæren.
 • Klinikken kan fritt velge til hvilken pris de ønsker å videreselge Hill's produkter til medarbeideren. Hill's refunderer 50% av klinikkens innkjøpspris via en kreditnota.
 • Medarbeidere som deltar i Hill's Personalfôr, er selv ansvarlige for overholdelse av gjeldende skatteregler.
 • Refundering til klinikken skjer automatisk når en medarbeider gjør en bestilling på https://hills4you.com/NO. Det gjøres løpende kontroller av brukernes bestillinger for å unngå misbruk.  Ved mistanke om misbruk kan profiler stenges uten forhåndsvarsel.
 1. GYLDIGHET OG AKTUALITET AV DE GENERELLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE

Det kan være nødvendig, for eksempel på grunn av utvikling av nettstedet eller implementering av ny teknologi, å endre disse generelle vilkårene og betingelsene. Hill's forbeholder seg retten til å endre de generelle vilkårene og betingelsene i fremtiden. Vi anbefaler derfor at kunden leser igjennom disse generelle vilkårene og betingelsene en gang i blant.

 1. ADMINISTRASJON

Nettstedet https://hills4you.com/NO er utviklet og administrert av Hill’s Pet Nutrition. www.hillspersonalefoder.dk er en del av programmet Hill's personalfôr. Dette programmet gir personale på veterinærklinikker muligheten til å kjøpe Hill's produkter til rabatt for egen bruk.

 1. COPYRIGHT OG VAREMERKELOVGIVNING

Dette nettstedet er beskyttet av copyright. Innholdet får kun brukes i forbindelse med gjeldende vilkår og betingelser. Hill's gir ingen former for garanti, at eventuelle bruk av nettstedet ikke utgjør en krenking av noen som helst rettighet som innehas av Hill's eller tredjepart. Bilder, tekst, lyd, programvare og annet materiale som ligger på nettstedet, er enten Hill's eiendom eller brukes med uttrykkelig tillatelse fra innehaverne av de respektive rettigheter knyttet til dem. Du kan kun tillatelse til å bruke det offentliggjorte materialet i overensstemmelse med den eksplisitte ordlyden i de generelle vilkårene og betingelsene angitt nedenfor. Enhver urettmessig bruk av nevnte materiale, kan utgjøre en krenking av copyright eller andre eiendomsrettigheter.

Alle varemerker eller varemerkenavn på nettstedet, er enten Hill's eiendom eller brukes med uttrykkelig tillatelse fra innehaverne av de respektive rettigheter knyttet til dem. Ytterligere bruk av overnevnte varemerker eller varemerkenavn, er strengt forbudt med mindre det skjer med skriftlig tillatelse fra Hill's eller den tredjepart som eier det gjeldende varemerket.

Det er ikke tillatt å laste ned eller kopiere innhold fra nettstedet for et annet forhånd enn strengt personlig, ikke-kommersiell bruk. Det er heller ikke tillatt å ta kopier til annet formål eller endre innholdet på noen måte."

 1. INNHOLDET PÅ NETTSTEDET

Innholdet på dette nettstedet er beregnet til å gi brukeren generelle opplysninger uten å utstede noen form for garanti eller akseptere noe ansvar over hode. Hill's har gjort sitt ytterste for å sikre ta innholdet på nettstedet er så nøyaktig som mulig. Men vi kan ikke garantere at det ikke inneholder feil eller utelatelser. Hill's forbeholder seg retten til å slette, endre eller legge til innhold på nettstedet når som helst.

Innholdet på nettstedet må under ingen omstendighet betraktes som et alternativ til medisinsk eller annen profesjonell rådgivning og/eller behandling. Følgelig bør gjeldende opplysninger ikke brukes som grunnlag for diagnoser eller behandlinger.

 1. ANSVAR

Personer som bruker dette nettstedet, gjør det utelukkende på eget ansvar. Deltakerne har derfor et personlig ansvar for korrekt registrering og overføring av data. Verken Hill's selv eller tilknyttede selskaper, aksepterer et skadeansvar for eventuelle skader eller tap i noen form, som har inntruffet i forbindelse med tilgang til og/eller bruk av innholdet på nettstedet. Hill's kan for eksempel ikke garantere at telefonlinjene, internett og/eller andre nettverk vil gi optimal bruk og tilgang.

 

 1. LENKER

Ulike deler av dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettstedet som på en eller annen måte er forbundet med innholdet på nettstedet, men som vi ikke har noen kontroll over. Slike lenker er derfor utelukkende ment som en service til brukerne av nettstedet. Det at vårt nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder, betyr på ingen måte at vi støtter, bekrefter eller anbefaler innholdet på de omtalte sidene. Verken Hill's eller tilknyttede selskaper aksepterer derfor noen form for ansvar for innholdet på slike eksterne nettstedet, ei heller for skade eller tap som inntreffer i forbindelse med tilgangen til og/eller bruken av innholdet på slike sider.

 

 1. BRUK AV NETTSTEDET OG PERSONVERN

 

Hill’s respekterer privatlivet ditt i henhold til gjeldende lovgivning om beskyttelse av persondata (inklusive, men ikke begrenset til, EU’s Forordning for personvern 2016/679 GDPR og alle lokale personvernlover. Alle persondata blir håndtert i henhold til Hill’s retningslinjer for personvern, som er å finne på https://hills4you.com/NO/legal-statement-and-privacy-policy

 

Når en kunde besøker nettstedet vårt, registrer vi oppbevarer vi midlertidig den aktuelle IP-adressen, dato og tidspunkt, type nettleser og operativsystem som er installert på PC-en samt hvilke sider som besøket i en gitt tidsperiode til kapselen automatisk slettes. Vi kan ikke identifisere personene på grunnlag av denne informasjonen, og det er også meningen.

De fleste nettjenester som leveres av Hill's, kan brukes uten behov for personlig registrering eller avsløring av identitet. Bruken av nettstedet i forbindelse med programmet, er dog begrenset til norske veterinærpraksiser som krever registrering. For å kunne bruke dette nettstedet, er du derfor nødt til å fylle ut et skjema hvor enkelte felter er obligatoriske og andre er valgfrie. Dessuten må du skrive inn en e-postadresse og velge et passord. Hvis noen av skjemaenes obligatoriske felter ikke fylles ut eller ikke fylles ut korrekt, kan du bli nektet adgang til nettstedet. Dette medfører også at Hill's ikke vil være i stand til å levere de tjenester som tilbys på nettstedet.

All brukerinformasjon eller andre karakteristika er strengt personlige og fortrolige, og må derfor under ingen omstendighet sendes videre til tredjepart eller offentliggjøres. Hill's aksepterer intet ansvar for skader eller tap som oppstår på grunn av misbruk av tilgangen til informasjon.

De personlige opplysningene (som navn og kontaktopplysninger) som kunden sender til oss f.eks. med en ordre eller avsendelse av e-post, brukes utelukkende til å behandle korrespondansen med kunden og til de årsaker som ligger til grunn for at kunden har gitt informasjonen.

Vi videresender ingen personlig data til tredjepart, med mindre vi er juridisk forpliktet til å gjøre dette eller kunden på forhånd har gitt tillatelse til å gjøre dette. I det omgang vi bruker tjenester fra tredjeparter til utføring og håndtering av databehandling, skal dette utføres i så nøye overensstemmelse med bestemmelsene i norsk lov om databeskyttelse (personvernloven) og  EU’s Forordning for personvern 2016/679.

Persondata som er opplyst på vårt nettsted, oppbevares ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle det formålet som er grunnen til at de ble opplyst til oss. I det omfang hvor oppbevaringstider skal overholdes i forbindelse med handelsformål og i overensstemmelse med skatterådgivning, kan enkelte data blir oppbevart i opptil fem år. I prinsippet oppbevares persondata i Hill's egne databaser eller hos det firmaet som Hill's kjøper tjenester fra.

 

 1. INFORMASJONSRETT OG ANDRE KUNDERETTIGHETER

Hvis kunden ikke lenger ønsker lagring av personlig informasjon eller hvis samtykket ikke lenger er gyldig, skal Hill's ente slette, endre eller blokkere tilgangen til informasjonen i henhold til loven. Hvis det er nødvendig, skal brukeren gratis få utlevert alle opplysninger om de persondata som vi har om vedkommende. Ved eventuelle forespørsler om innsamling, behandling eller bruk av personlige opplysninger, eller anmodning om å endre, blokkere eller slette disse dataene, bør kunden kontakte oss gjennom Kruuse Kundeservice på tlf. 64 90 75 00.