text.skipToContent text.skipToNavigation

Allmänna villkor och bestämmelser för Hill’s Personalfoder

Allmänna villkor

https://hills4you.com/SE

All information som tillhandahålls av Hill’s Pet Nutrition (härefter Hill’s) om Hill’s personalfoderprogram via denna webbplats och via andra elektroniska kanaler såsom e-post, samt allt annat material om Hill’s Personalfoder (t.ex. broschyrer osv.) samt hänvisningar till andra webbplatser eller produkter, används av medarbetaren på egen risk. Hill's kan inte garantera att informationen är korrekt.

Hill's kan inte hållas ansvarig för någon form av skada på datorer, både när det gäller hårdvara och programvara, eller annat material och icke-materiella skador, som kan uppstå vid användning av denna webbplats eller användning av rekommendationerna från denna webbplats i allmänhet, och omdömen från andra användare i synnerhet, eller e-postutskick från Hill’s.

Användning av denna webbplats är föremål för ett antal villkor (se Villkor för deltagande). Du måste vara registrerad för att kunna skriva omdömen. Läs vår integritetspolicy på https://hills4you.com/SE.

All information, inklusive rekommendationer, idéer, åsikter, reaktioner och/eller vägledningar, stöds inte nödvändigtvis av Hill’s.

Hill’s är inte på något sätt ansvarig för riktigheten eller begripligheten hos informationen på https://hills4you.com/SE och/eller andra former av kommunikation såsom e-post, och åtar sig därför inget ansvar för skador av något slag till följd av behandlingar och/eller beslut som grundar sig på denna information. Det rekommenderas uttryckligen andra parten att inte använda denna information isolerat, utan att stödja sig på sin professionella kunskap och erfarenhet och kontrollera den information som används.

Hill’s kan inte hållas ansvarig för kontakter, avtal eller tjänster mellan parter, som kan uppstå genom denna webbplats.

 1. ALLMÄNT

Webbplatsen är avsedd för personer som är bosatta i Sverige, eftersom nuvarande Hill’s personalfoderprogram endast är öppet för veterinärpersonal i Sverige. Eventuell tvist rörande dessa allmänna villkor är föremål för svensk lag.

Hill’s använder webbplatsen https://hills4you.com/SE (webbplatsen), som utgör en del av Hill's personalfoderprogram (programmet). Detta program gör det möjligt för personal på veterinärkliniker att köpa Hill's produkter med rabatt för eget bruk.

Endast de allmänna villkoren nedan gäller för affärsrelationen mellan Hill's och medarbetaren på en klinik (medarbetaren) för inköp av produkter genom denna webbplats, och i dess version vid den tidpunkt då beställningen görs.

Övriga villkor för kunden erkänns inte, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen med Hill's. Hill's förbehåller sig rätten att vägra att återbetala rabatten vid misstanke om missbruk. Alla försök till bedrägeri bestraffas med omedelbar uteslutning av deltagaren, utan någon skyldighet från Hill's sida att ge någon förvarning.

Hill's kan inte hållas ansvarig för ett tillfälligt eller permanent bristfälligt genomförande eller uppsägning av avtalsförpliktelser i samband med programmet, om ett sådant bristfälligt genomförande beror på force majeure eller oförutsägbara händelser. Följande händelser betraktas som force majeure eller oförutsägbara händelser. 1) Hel eller delvis förlust eller förstörelse av Hill’s utvalda samarbetspartners informationssystem eller databaser, 2) jordbävning, 3) brand, 4) översvämning, 5) epidemi, 6) krig eller terrordåd, 7) officiell eller inofficiell strejk, 8) lockout, 9) avstannande, 10) revolt och uppror, 11) avbruten energiförsörjning (t.ex. strömavbrott), 12) defekt i Internet eller datalagringssystem,13) defekt i telekommunikationssystem, 14) ingen förbindelse med Internetnätverk eller telekommunikationsnät som Hill’s är beroende av, 15) någon annan orsak som ligger utanför Hill’s rimliga kontroll, t.ex. piratkopiering.

Hill's kan på inget sätt hållas ansvarig för direkt eller indirekt, materiell eller moralisk skada om programmet avbryts, eller är tillfälligt eller permanent otillgängligt, inte fungerar i enlighet med gällande regler eller i mer allmänna termer, om deltagande i programmet tillfälligt eller permanent inte är möjligt.

Genom at delta i programmet är deltagarna bundna av och godtar dessa allmänna villkor.

Hill's har rätt att, efter eget gottfinnande och utan förvarning, ändra villkoren eller utan grund avbryta eller ändra programmet om omständigheterna kräver det, utan att på något sätt vara skyldig att betala ersättning till deltagarna.

 

 1. VILLKOR FÖR DELTAGANDE I HILL’S PERSONALFODER
 • Deltagande i programmet är öppet för alla som arbetar på en veterinärklinik i Sverige.
 • Kliniken ska främst bedriva behandling och vård av smådjur och vara kund hos Hill’s.
 • Medarbetare på en veterinärklinik kan endast delta om de har uttryckligt tillstånd från veterinärklinikens ledning.
 • Programmet gäller produkter från Hill's Prescription Diet, Hill's Science Plan og Hill's Vet Essentials.
 • Programmet är bara avsett att användas av deltagaren och högst 2 djur. Alla deltagande djur ska upprättas som en del av medarbetarens personliga profil. Inköp av Hill’s produkter genom programmet till tredje part är inte tillåtet.
 • Hill’s Prescription Diet-produkter kan endast köpas efter en undersökning av hunden eller katten, och efter en diagnos ställd av en veterinär.
 • Kliniken kan fritt välja till vilket pris de vill sälja Hill’s produkter till sina anställda.
  Hill’s återbetalar via kreditnota 33% av klinikens inköpspris.
 • Medarbetare som deltar i Hill’s Personalfoder ansvarar själva för att följa gällande skatteregler.
 • Återbetalning till kliniken sker automatiskt när en anställd lägger order på https://hills4you.com/SE. Kontinuerliga kontroller görs på användarnas order på webbplatsen för att undvika missbruk. Vid misstankar kan profiler stängas ner utan föregående varning.
 1. DE ALLMÄNNA VILLKORENS GILTIGHET OCH AKTUALITET

Det kan bli nödvändigt att, till exempel på grund av utvecklingen av vår webbplats eller genomförandet av ny teknik, ändra dessa allmänna villkor. Hill’s förbehåller sig därför rätten att ändra de allmänna villkoren i framtiden. Vi rekommenderar därför att kunderna läsa igenom dessa allmänna villkor då och då.

 1. ADMINISTRATION

Webbplatsen www.hillspersonalfoder.se är utvecklad och administreras av Hill’s Pet Nutrition. www.hillspersonalfoder.se är en del av programmet Hill’s Personalfoder. Detta program gör det möjligt för klinikpersonal att köpa Hill's produkter med rabatt för privat bruk.

 1. UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKESRÄTT

Denna webbplats skyddas av upphovsrätt. Innehållet får endast användas i förbindelse med gällande villkor. Hill’s lämnar inga garantier av något slag för att eventuell användning av denna webbplats inte utgör en kränkning av de rättigheter som innehas av Hill’s eller tredje part. Bilder, text, ljud, programvara och annat material som finns på webbplatsen är antingen Hill’s egendom eller används med uttryckligt tillstånd från innehavarna av respektive rättigheter som är knutna till dem. Du får endast använda publicerade material i enlighet med den uttryckliga ordalydelsen i de allmänna villkor som anges nedan. Felaktig användning av dessa material kan utgöra ett intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter. Alla varumärken och varumärkesnamn som används på webbplatsen är antingen Hill’s egendom eller används med uttryckligt tillstånd från innehavarna av respektive rättigheter som är knutna till dem. Ytterligare användning av ovanstående varumärken eller varumärkesnamn är strängt förbjuden, såvida det inte sker med skriftligt tillstånd från Hill's eller tredje part som äger gällande varumärke. Det är inte tillåtet att ladda ner eller kopiera innehåll från webbplatsen för något annat än strikt personligt, icke-kommersiellt ändamål. Det är inte heller tillåtet att göra kopior i något annat ändamål eller ändra innehållet på något sätt.

 1. WEBBPLATSENS INNEHÅLL

Innehållet på denna webbplats är avsett att förse användaren med allmän information utan att lämna någon garanti eller acceptera något som helst ansvar. Hill’s har gjort sitt yttersta för att säkerställa att innehållet på denna webbplats är så korrekt och aktuell som möjligt. Men vi kan inte garantera att det inte innehåller fel eller brister. Hill’s förbehåller sig rätten att radera, ändra eller lägga till innehåll på denna webbplats när som helst. Innehållet på denna webbplats får under inga omständigheter betraktas som ett alternativ till att tillhandahålla medicinsk eller annan professionell rådgivning och/eller behandling. Följaktligen bör informationen inte används som grundlag för diagnoser eller behandlingar.

 1. ANSVARIGHET

Personer som använder denna webbplats gör detta endast på eget ansvar. Deltagarna bär därför ett personligt ansvar för rätt införande och överföring av data. Varken Hill’s själv eller dess dotterbolag accepterar något skadeståndsansvar för eventuella skador eller förluster av något slag, som inträffat i förbindelse med åtkomst till och/eller användning av innehållet på denna webbplats. Hill’s kan till exempel inte garantera att telefonlinjerna, Internet och/eller andra nätverk kommer att tillåta optimal användning och åtkomst.

 1. LÄNKAR

Olika delar av denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, som på något sätt kan vara förbundna med innehållet på vår webbplats, men som vi inte har någon kontroll över. Sådana länkar är därför endast avsedda som en tjänst till användare av vår webbplats. Det faktum att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser betyder på inget sätt att vi stöder, godkänner eller rekommenderar innehållet på dessa sidor. Varken Hill’s eller dess dotterbolag accepterar därför något ansvar för innehållet på sådana externa webbplatser, och inte heller för någon skada eller förlust som inträffar i samband med åtkomst till och/eller användning av innehållet på sådana webbplatser.

 

 1. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INTEGRITETSSKYDD

Hill’s respekterar ditt privatliv i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter (inklusive men inte begränsat till EUs dataskyddsförordning 2016/679 GDPR och alla lokala dataskyddslagar). All persondata hanteras i enlighet med Hill’s integritetspolicy, som finns på: 

https://www.hillspet.se/legal-statement-and-privacy-policy

 

När en kund besöker vår webbplats, registrerar och lagrar vi tillfälligt deras aktuella IP-adress, datum och tidpunkt, webbläsartyp, det operativsystem som är installerat på datorn samt de sidor som har besökts fram till en sådan tidpunkt då detta automatiskt raderas. Men vi kan inte identifiera rätt personer på grundval av dessa uppgifter, vilket är just avsikten. 

 

De flesta av onlinetjänsterna som tillhandahålls av Hill's kan nås utan behov av personlig registrering eller avslöjande av ens identitet. Användning av webbplatsen i förbindelse med programmet är emellertid begränsad till svenska veterinärkliniker och kräver registrering. För att kunna använda denna webbplats är det därför nödvändigt att fylla i ett formulär där vissa fält är obligatoriska och andra valfria. Dessutom måste du ange en e-postadress och ett lösenord. Om några av formulärets obligatoriska fält inte är ifyllda eller inte har fyllts i korrekt kan du bli nekad åtkomst till webbplatsen. Det innebär också att Hill's inte kommer kunna leverera de tjänster som erbjuds på webbplatsen. 

 

Alla åtkomstdata eller andra egenskaper är strikt personliga och konfidentiella och får under inga omständigheter lämnas ut till tredje part eller offentliggöras. Hill's tar inget ansvar för skada eller förlust som inträffar på grund av missbruk av åtkomsten till data. 

 

De personuppgifter (såsom namn och kontaktuppgifter) som kunden skickar till oss, t.ex. genom att göra en beställning eller skicka ett e-postmeddelande, används endast för att behandla korrespondensen med kunden och för de ändamål som kunden har lämnat nämnda uppgifter. 

 

Vi kommer inte att lämna ut dessa personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att göra det, eller om kunden på förhand har gett oss uttryckligt tillstånd att göra det. I den utsträckning som vi utnyttjar tjänster från tredje part för att utföra och hantera databehandling ska detta ske i strikt överensstämmelse med bestämmelserna enligt svensk lag om skydd av personuppgifter (Personuppgiftslagen) och EUs dataskyddsförordning 2016/679. 

 

Persondata som anges på vår webbplats lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla det syfte som ligger till grund för att de överlämnades till oss. I den utsträckning som lagringstider ska följas vad gäller handelsändamål och i enlighet med skatterådgivningen kan vissa data lagras i upp till 5 år. I princip lagras personuppgifter i Hill’s egna databaser hos ett företag vars tjänster Hill’s använder sig av. 

 

 1. RÄTTEN TILL INFORMATION OCH ANDRA KUNDRÄTTIGHETER

Om kunden inte längre samtycker till lagring av sina personuppgifter, eller om samtycket inte längre är giltigt, ska Hill’s antingen radera, ändra eller blockera åtkomsten till dessa uppgifter enligt lag. Vid behov ska användaren gratis få skickade alla uppgifter gällande personuppgifter som vi har om användaren. Vid eventuella frågor om insamling, behandling eller användning av personuppgifter eller förfrågningar om att ändra, blockera eller radera dessa data bör kunden kontakta oss via Kruuse Kundservice på telefonnummer 018-489 97 00.