text.skipToContent text.skipToNavigation

Version : 11th Sept 2020

Generelle vilkår og betingelser for Hill’s Personalefoder

Vilkår og betingelser

https://hills4you.com/DK

Alle oplysninger, der er oplyst af Hill’s Pet Nutrition (herefter Hill’s) om Hill’s Personalefoder- programmet via dette websted og via andre elektroniske kanaler såsom e-mail, samt alt øvrigt materiale om Hill’s Personalefoder (f.eks. brochurer og lign.) samt henvisninger til andre websteder eller produkter, anvendes for medarbejderens egen risiko. Hill's kan ikke garantere, at de givne oplysninger er korrekte.

Hill’s kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for skade på PC'er, både hvad angår hardware og software, eller anden materiel og ikke-materiel skade, der kan opstå ved brugen af dette websted eller brug af anbefalinger fra dette websted i almindelighed og anmeldelser fra andre brugere i særdeleshed, eller e-mails sendt af Hill’s.

Brugen af dette websted er underlagt en række betingelser (se Betingelser for Deltagelse). Man skal være registreret for at kunne skrive anmeldelser. Læs vores Databeskyttelsespolitik på https://hills4you.com/DK.

Alle oplysninger, herunder anbefalinger, idéer, meninger, reaktioner og/eller vejledninger, er ikke nødvendigvis støttet af Hill’s.

Hill’s er på ingen måde ansvarlig for nøjagtigheden eller forståeligheden af oplysningerne på https://hills4you.com/DK. og/eller i andre former for kommunikation såsom e-mail, og påtager sig derfor ikke noget ansvar for skader af nogen som helst art, som er resultatet af behandlinger og/eller beslutninger, der er baseret på de pågældende oplysninger. Det anbefales udtrykkeligt anden part ikke at anvende disse oplysninger isoleret, men at støtte sig til sin professionelle viden og erfaring og tjekke de anvendte oplysninger.

Hill’s kan ikke holdes ansvarlig for kontakter, aftaler eller tjenester mellem parter, der måtte opstå gennem dette website.

 1. GENERELT

Webstedet er beregnet til personer, der bor i Danmark, idet nærværende Hill’s Personalefoder-programmet kun er åbent til dyrlægefagligt personale i Danmark. Eventuelle tvister vedrørende disse generelle vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning.

Hill’s bruger et websted, www.hillspersonalefoder.dk (webstedet) som del af Hill's Personalefoder-programmet (program). Dette program giver personale på dyrlægeklinikker mulighed for at købe Hill's produkter med rabat til eget brug.

Kun de generelle vilkår og betingelser herunder gælder for forretningsforbindelsen mellem Hill's og medarbejderen i en klinik (medarbejderen) om køb af produkter via dette websted, og i den version, der var gældende på det tidspunkt, hvor bestillingen blev afgivet.

Andre vilkår og betingelser for kunden anerkendes ikke, medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt med Hill's. Hill's forbeholder sig ret til at nægte at refundere rabatten ved tilfælde af mistanke om misbrug. Ethvert forsøg på bedrageri straffes med øjeblikkelig udelukkelse af deltageren uden nogen forpligtelse fra Hill's side til at give varsel.

Hill's kan ikke holdes ansvarlig for en midlertidig eller permanent manglende gennemførelse eller ophør af de kontraktlige forpligtelser i forbindelse med programmet, hvis en sådan manglende gennemførelse skyldes force majeure eller hændelige begivenheder. Følgende hændelser betragtes som tilfælde af force majeure eller hændelige begivenheder. 1) Helt eller delvis tab eller ødelæggelse af Hill’s udvalgte samarbejdspartners informationssystemer eller databaser, 2) jordskælv, 3) brand, 4) oversvømmelse, 5) epidemi, 6) krig eller terroraktion, 7) officiel eller uofficiel strejke, 8) lock-out, 9) gået i stå, 10) opstand og oprør, 11) afbrydelser i energiforsyningen (f.eks. strømsvigt), 12) defekt i internettet eller dataopbevaringssystem, 13) defekt i telekommunikationssystem, 14) ingen forbindelse med internet-netværk eller telekommunikationsnetværk, som Hill’s er afhængig af, 15) enhver anden årsag, som er uden for rimelig kontrol af Hill’s, f.eks. piratkopiering.

Hill's kan på ingen måde blive holdt ansvarlig for direkte eller indirekte, materiel eller moralsk skade, hvis programmet afbrydes, er midlertidigt eller permanent utilgængeligt, ikke fungerer i henhold til de gældende regler, eller, i mere generelle vendinger, hvis deltagelse i programmet midlertidigt eller permanent ikke er muligt.

Ved at deltage i programmet er deltagerne bundet af og accepterer disse generelle vilkår og betingelser.

Hill's har ret til, efter eget skøn og uden forudgående varsel, at ændre vilkårene og betingelserne eller uden begrundelse at afbryde eller ændre programmet, hvis omstændighederne kræver det, uden på nogen måde at være forpligtet til at betale erstatning til deltagerne.

 1. BETINGELSER FOR DELTAGELSE I HILL'S PERSONALEFODER
 • Deltagelse i programmet er åbent for alle, der arbejder i en dyrlægepraksis i Danmark.
 • Klinikken skal beskæftige sig primært med behandling og pleje af smådyr og være kunde hos Hill’s.
 • Medarbejdere i en dyrlægepraksis kan kun deltage, hvis de har ejeren af dyrlægepraksissens udtrykkelige tilladelse.
 • Programmet gælder for produkter fra varemærkerne Hill's Prescription Diet, Hill’s Science Plan og Hill's Vet Essentials.
 • Programmet er kun beregnet til brug for deltageren og til højst 2 dyr. Alle deltagende dyr skal oprettes som en del af medarbejderens personlige profil. Køb af Hill’s produkter via programmet til tredjeparter er ikke tilladt.
 • Hill’s Prescription Diet-produkter kan kun købes efter en undersøgelse af hunden eller katten og efter en diagnose, der er stillet af en dyrlæge.
 • Klinikken kan frit vælge, til hvilken pris de ønsker at videresælge Hill’s produkter til deres medarbejdere. Hill’s refunderer gennem en kreditnota 50% af klinikkens indkøbspris.
 • Medarbejdere, der deltager i Hill’s Personalefoder, er selv ansvarlige for overholdelse af gældende skatteregler.
 • Refundering til klinikken sker automatisk, når en medarbejder lægger en ordre på www.hillspersonalefoder.dk. Der foretages løbende kontrol af brugernes order på siden for at undgå misbrug. Ved mistanke om snyd kan profiler lukkes uden forudgående advarsel.
 1. GYLDIGHED OG AKTUALITET AF DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Det kan være nødvendigt for eksempel på grund af udvikling af vores websted eller implementering af ny teknologi at ændre disse generelle vilkår og betingelser. Hill's forbeholder sig således retten til at ændre de generelle vilkår og betingelser i fremtiden. Vi anbefaler derfor, at kunder genlæser disse generelle vilkår og betingelser en gang imellem.

 1. ADMINISTRATION

Webstedet https://hills4you.com/DK. er udviklet og administreres af Hill’s Pet Nutrition. https://hills4you.com/DK. er en del af programmet Hill's Personalefoder. Dette program giver klinikpersonale mulighed for at købe Hill's produkter med rabat til privat brug.

 1. COPYRIGHT OG VAREMÆRKELOVGIVNING

Dette websted er beskyttet af copyright. Dets indhold må kun anvendes i forbindelse med gældende vilkår og betingelser. Hill’s giver ingen garanti af nogen art for, at den eventuelle anvendelse af dette websted ikke udgør en krænkelse af nogen som helst rettigheder, der indehaves af Hill’s eller tredjeparter. Billeder, tekst, audio, software og andet materiale, der er indeholdt på webstedet er enten Hill's ejendom eller anvendes med udtrykkelige tilladelse af indehaverne af de respektive rettigheder, der er knyttet til dem. Du har kun tilladelse til at anvende de offentliggjorte materialer i overensstemmelse med den eksplicitte ordlyd i de generelle vilkår og betingelser, der er opstillet herunder. Enhver uretsmæssig anvendelse af de nævnte materialer kan udgøre en krænkelse af copyright eller andre ejendomsrettigheder.

Alle varemærker og varemærkenavne, der anvendes på webstedet er enten Hill's ejendom eller anvendes med udtrykkelige tilladelse af indehaverne af de respektive rettigheder, der er knyttet til dem. Yderligere anvendelse af de ovennævnte varemærker eller varemærkenavne er strengt forbudt, medmindre det sker med skriftlig tilladelse fra Hill's eller den tredjepart, der ejer det pågældende varemærke.

Det er ikke tilladt at downloade eller kopiere indhold fra webstedet til noget andet formål end en strengt personlig, ikke-kommerciel anvendelse. Det er heller ikke tilladt at lave kopier til noget andet formål eller ændre indholdet på nogen måde.

 1. INDHOLD PÅ WEBSTEDET

Indholdet på dette websted er beregnet til at forsyne brugeren med generelle oplysninger uden at udstede nogen garanti eller acceptere noget ansvar overhovedet. Hill’s har gjort sit yderste for at sikre, at indholdet på dette websted er så præcist og aktuelt som muligt. Men vi kan ikke garantere, at det ikke indeholder fejl eller udeladelser. Hill’s forbeholder sig retten til at slette, ændre eller tilføje indhold på dette websted på et hvilket som helst tidspunkt.

Indholdet på dette websted må under ingen omstændigheder betragtes som et alternativ til tilvejebringelse af medicinsk eller anden professionel rådgivning og/eller behandling. Følgelig bør de pågældende oplysninger ikke anvendes som grundlag for diagnoser eller behandlinger.

 1. ANSVARLIGHED

Personer, der anvender dette websted, gør dette udelukkende på eget ansvar. Deltagerne bærer derfor et personligt ansvar for det korrekte input og overførsel af data. Hverken Hill’s selv eller dets associerede selskaber accepterer et skadesansvar for eventuelle skader eller tab af nogen som helst art, som er indtruffet i forbindelse med adgang til og/eller anvendelse af indholdet på dette websted. Hill’s kan eksempelvis ikke garantere, at telefonlinjerne, internettet og/eller andre netværker vil give optimal anvendelse og adgang.

 

 1. LINKS

Forskellige dele af dette websted kan indeholde hyperlinks til tredjeparters hjemmesider, som på en eller anden måde kan være forbundet med indhold på vores websted, men som vi ingen kontrol har over. Sådanne links er derfor udelukkende tænkt som en service for brugere af vores websted. Det, at vores websted kan indeholde link til andre hjemmesider, betyder på ingen måde, at vi støtter, bekræfter eller anbefaler indholdet af de omtalte sider. Hverken Hill's eller dets associerede selskaber accepterer derfor nogen form for ansvar for indholdet på sådanne eksterne hjemmesider, ej heller for nogen skader eller tab, der er indtruffet i forbindelse med adgang til og/eller anvendelse af indholdet af sådanne hjemmesider.

9 BRUG AF WEBSTEDET & DATABESKYTTELSE

 

Hill’s respekterer dit privatliv i henhold til  gældende lovgivning om beskyttelse af persondata (inklusiv men ikke begrænset til EU’s Databeskyttelsesforordning 2016/679 GDPR og alle lokale databeskyttelseslove. Alle persondata bliver håndteret i henhold til Hill’s Databeskyttelsespolitik, som findes på https://hills4you.com/DK/legal-statement-and-privacy-policy 

 

Når en kunde besøger vores hjemmeside, registrerer og opbevarer vi midlertidigt deres aktuelle IP-adresse, datoen og tidspunktet, browsertypen, det operativsystem, der er installeret på PC'en, de sider, der er blevet set på, indtil et sådant tidspunkt, hvor dette automatisk slettes. Vi er dog ikke i stand til at identificere de rigtige personer på grundlag af disse data, hvilket netop er hensigten.

Størstedelen af de online-tjenester, der leveres af Hill's, kan tilgås, uden at der er behov for personlig registrering eller afsløring af ens identitet, Anvendelse af webstedet i forbindelse med programmet er dog begrænset til danske dyrlægepraksisser og kræver registrering. For at kunne bruge denne hjemmeside er man derfor nødt til at udfylde en formular, hvor visse af felterne er obligatoriske og andre valgfrie at udfylde. Desuden skal man indtaste en e-mail-adresse og en adgangskode. Hvis nogle af formularens obligatoriske felter ikke er udfyldt eller ikke er udfyldt korrekt, kan man blive nægtet adgang til webstedet. Dette medfører også, at Hill's ikke vil være i stand til at levere de tjenester, der tilbydes på webstedet.

Alle adgangsdata eller andre karakteristika er strengt personlige og fortrolige og må derfor under ingen omstændigheder videregives til tredjeparter eller offentliggøres. Hill's accepterer intet ansvar for skader eller tab, der er indtruffet på grund af misbrug af adgangen til data.

De personlige data (såsom navn og kontaktoplysninger), som kunden sender til os f.eks. ved afgivelse af en bestilling eller afsendelse af en e-mail, bruges udelukkende til at behandle korrespondancen med kunden og til de årsager, der er til, at kunden har afgivet de omtalte data.

Vi videregiver ikke disse personlige data til tredjeparter, medmindre vi er juridisk forpligtet til at gøre dette, eller kunden forinden har givet udtrykkelig tilladelse til at gøre dette. For i det omfang vi gør brug af tjenester fra tredjepart til udførelse og håndtering af databehandling, skal dette udføres i nøje overensstemmelse med bestemmelserne i henhold dansk lov om databeskyttelse (Persondataloven) og  EU’s Databeskyttelsesforordning 2016/679 

Persondata, som er oplyst på vores websted, opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, der er grunden til, at de blev overdraget til os. I det omfang hvor opbevaringstider skal overholdes med henblik på handelsformål og i overensstemmelse med skatterådgivningen, kan visse data blive opbevaret i op til 5 år. I princippet opbevares persondata i Hill's egne databaser eller hos det firma, hvis tjenester Hill's gør brug af.

 

 1. RETTEN TIL INFORMATION OG ANDRE KUNDERETTIGHEDER

Hvis kunden ikke længere ønsker opbevaringen af sine personlige data, eller hvis det ikke længere ernødvendigt, skal Hill’s enten slette, ændre eller blokere adgangen til de pågældende data i henhold til lovgivningen. Hvis det er nødvendigt, skal brugeren gratis kunne få udleveret alle oplysninger vedrørende de persondata, vi har om vedkommende. I tilfælde af eventuelle forespørgsler vedrørende indsamling, behandling eller anvendelse af de personlige oplysninger eller anmodninger om at ændre, blokere eller slette disse data, bør kunden kontakte os igennem Kruuse Kundeservice på tlf 72 14 14 14.